Com funciona

¿Com funciona el banc del temps?


Els diners de temps és una nova moneda per a proporcionar una solució a les retallades massius de la despesa pública en matèria de benestar social, però sense recórrer a la intervenció estatal de l'economia, sinó al contrari, a partir de la llibertat d'acció econòmica.
Planteja que el diner convencional actualment no és suficient per arreglar tots els problemes que enfronten les societats. La idea llavors és crear un nou tipus de diner per pagar a la gent, per la qual cosa es necessita fer, valorant les contribucions de la mateixa manera i traient-li profit a les habilitats de les persones.
Els crèdits de temps són dipositats en un banc del temps. Poden ser trets en qualsevol moment i gastat en un gran rang de serveis i oportunitats ofertes pels altres usuaris (també el propi banc del temps actua com un usuari oferint i demandant serveis d'altres usuaris).
Aquests plans s'anomenen actualment bancs de temps, i es promouen com una eina de regeneració de la comunitat.
Les habilitats, necessitats i disponibilitat de tots els usuaris estan emmagatzemades a l'ordinador del banc de temps de forma confidencial i així qualsevol necessitat pot ser coberta per la persona adequada.
El programari de bancs de temps grava i compte totes les transaccions fetes entre usuaris i imprimeix els detalls de tots les comptes.
Com més gran crèdit de temps circuli i com més gent comparteixin el seu temps i els seus talents entre ells, més rica es convertirà la comunitat i més força s'emprarà en el canvi social, ja que tothom tindria l'oportunitat de ser un donador i un receptor i convertir-se així en un membre productiu de la comunitat.
Transcorregut un temps, les xarxes informals de confiança i suport, evolucionen i actuen com una forma de família estesa - connectant a la gent i respectant la seva autonomia.
En els intercanvis que suposen algun ingredient, material ... la persona que demana el servei és qui ha de subministrar (ingredients en els casos de cuina ...)

¿Cómo funciona el banco del tiempo?


El dinero de tiempo es una nueva moneda para proporcionar una solución a los recortes masivos del gasto público en materia de bienestar social, pero sin recurrir a la intervención estatal de la economía, sino al contrario, a partir de la libertad de acción económica.
Plantea que el dinero convencional actualmente no es suficiente para arreglar todos los problemas que enfrentan las sociedades. La idea entonces es crear un nuevo tipo de dinero para pagar a la gente, por lo que se necesita hacer, valorando las contribuciones de la misma manera y sacándole provecho a las habilidades de las personas.
Los créditos de tiempo son depositados en un banco del tiempo. Pueden ser sacados en cualquier momento y gastado en un gran rango de servicios y oportunidades ofrecidas por otros usuarios (también el propio banco del tiempo actúa como un usuario ofreciendo y demandando servicios de otros usuarios).
Estos planes se denominan actualmente bancos de tiempo, y se promueven como una herramienta de regeneración de la comunidad.
Las habilidades, necesidades y disponibilidad de todos los usuarios están almacenadas en el ordenador del banco de tiempo de forma confidencial y así cualquier necesidad puede ser cubierta por la persona adecuada.
El software de bancos de tiempo graba y cuenta todas las transacciones hechas entre usuarios e imprime los detalles de todas las cuentas.
Cuanto mayor crédito de tiempo circule y cuanta más gente compartan su tiempo y sus talentos entre ellos, más rica se convertirá la comunidad y más fuerza se empleará en el cambio social, ya que todo el mundo tendría la oportunidad de ser un donador y un receptor y convertirse así en un miembro productivo de la comunidad.
Transcurrido un tiempo, las redes informales de confianza y apoyo, evolucionan y actúan como una forma de familia extendida - conectando a la gente y respetando su autonomía.
En los intercambios que suponen algún ingrediente, material ... la persona que solicita el servicio es quien debe suministrar (ingredientes en los casos de cocina ...)