Condicions d'us

Condicions d'ús


Responsabilitat:
El Banc del Temps d'Igualada només contacta els usuaris que diuen poder oferir un servei. El Banc del Temps no pot assegurar el rendiment de cap dels usuaris del Banc del Temps, de manera que mai serà el Banc del Temps d'Igualada responsable per cap lesió o dany a la propietat experimentats durant les transaccions.
El Banc del Temps d'Igualada ofereix en la seva eina informàtica formes de conèixer les experiències que tots els usuaris han tingut mentre oferien serveis a altres usuaris del banc del temps.

Limitacions:
Els serveis no estan garantits i pot haver situacions quan un proveïdor d'un servei no omple les expectatives de qui el rep. Demanem l'apreciació de l'esforç que cadascú posa i això és el que fa que el Banc del Temps funcioni.
Si hi hagués un problema real amb el servei rebut, Banc del Temps d'Igualada, ofereix en la seva eina informàtica formes de conèixer les experiències que tots els usuaris han tingut mentre oferien serveis a altres usuaris del banc del temps. El Banc de Temps intervindrà dins de les seves capacitats en els conflictes entre usuaris que no s'hagin pogut arreglar i les seves decisions sempre seran finals i sense possibilitat d'apel.lació. Si hagués accions irregulars el Banc del Temps d'Igualada podrà sancionar els usuaris, des obligar-los a retornar el crèdit obtingut fins a l'expulsió del sistema.

Confidencialitat i privacitat:
Un dels criteris en què es basa el Banc de Temps és en la confiança mútua. Tots els usuaris han de protegir la privacitat i confidencialitat dels altres usuaris. Un usuari pot arribar a ser expulsat de la comunitat per aquest motiu. L'única excepció per compartir informació és quan un usuari senti que la salut o seguretat d'un altre usuari està en perill.


QUE FER QUAN VOL REBRE UN SERVEI
Per poder donar o rebre un servei ha d'estar registrat en el Banc de Temps i haver passat un procés de verificació.
Poseu-vos en contacte amb el Banc de Temps tan aviat com li sigui possible i acordi un lloc data per rebre el servei seleccionat. Si deixa un missatge i l'usuari no respon en uns dies, torni a provar, i si encara no ho aconsegueix contacti amb l'administrador.


QUE FER I QUE NO FER
Què fer:
- Assegureu-vos que l'altra persona entén el que va fer abans que comenci a fer-ho.
- Contacti amb l'usuari per endavant si no pot arribar a temps a oferir el servei o si ha de cancel.lar.
- El rebedor del servei es compromet a realitzar el pagament estipulat com més aviat millor.
- Sigui pacient i obert més que crític. Estem per compartir i el fet d'aprendre a conèixer-nos ja és molt.
- Respecteu els altres, ja sigui per religió creences o pertinença política.
- Si demana un servei assegureu-vos de pagar per tots els materials, parts o ingredients necessaris.

Que no fer:
- No fumeu al lloc d'altres usuaris sense el seu consentiment.
- No accepti mai diners ni propines.
- No utilitzeu alcohol ni drogues mentre ofereix els serveis. (En el cas de passar, és raó per a l'expulsió automàtica)
- No compri alcohol ni tabac a altres usuaris.

Condiciones de uso


Responsabilidad:
El Banc del Temps d'Igualada sólo contacta a los usuarios que dicen poder ofrecer un servicio. El Banco del Tiempo no puede asegurar el rendimiento de ninguno de los usuarios del Banco del Tiempo, de modo que nunca será el Banc del Temps d'Igualada responsable por ninguna lesión o daño a la propiedad experimentados durante las transacciones.
El Banc del Temps d'Igualada ofrece en su herramienta informática formas de conocer las experiencias que todos los usuarios han tenido mientras ofrecían servicios a otros usuarios del banco del tiempo.

Limitaciones:
Los servicios no están garantizados y puede haber situaciones cuando un proveedor de un servicio no llena las expectativas de quien lo recibe.
Pedimos la apreciación del esfuerzo que cada uno pone y eso es lo que hace que el Banco del Tiempo funcione.
Si hubiera un problema real con el servicio recibido, Banc del Temps d'Igualada, ofrece en su herramienta informática formas de conocer las experiencias que todos los usuarios han tenido mientras ofrecían servicios a otros usuarios del banco del tiempo. El Banco de Tiempo intervendrá dentro de sus capacidades en los conflictos entre usuarios que no hayan podido arreglar y sus decisiones siempre serán finales y sin posibilidad de apelación. Ción. Si hubiera acciones irregulares el Banc del Temps d'Igualada podrá sancionar a los usuarios, desde obligarles a devolver el crédito obtenido hasta la expulsión del sistema.

Confidencialidad y privacidad:
Uno de los criterios en que se basa el Banco de Tiempo es en la confianza mutua. Todos los usuarios deben proteger la privacidad y confidencialidad de los otros usuarios. Un usuario puede llegar a ser expulsado de la comunidad por este motivo. La única excepción para compartir información es cuando un usuario sienta que la salud o seguridad de otro usuario está en peligro.


QUE HACER CUANDO QUIERE RECIBIR UN SERVICIO
Para poder dar o recibir un servicio debe estar registrado en el Banco de Tiempo y haber pasado un proceso de verificación.
Póngase en contacto con el Banco de Tiempo tan pronto como le sea posible y acuerde un lugar fecha para recibir el servicio seleccionado. Si deja un mensaje y el usuario no responde en unos días, vuelva a probar, y si aún no lo consigue contacte con el administrador.


QUE HACER Y QUE NO HACER
Qué hacer:
- Asegúrese de que la otra persona entiende lo que hizo antes de que empiece a hacerlo.
- Contacte con el usuario para adelante si no puede llegar a tiempo a ofrecer el servicio o si debe cancelar.
- El recibidor del servicio se compromete a realizar el pago estipulado lo antes posible.
- Sea paciente y abierto más que crítico. Estamos para compartir y el hecho de aprender a conocernos ya es mucho.
- Respete los demás, ya sea por religión creencias o pertenencia política.
- Si pide un servicio asegúrese de pagar por todos los materiales, partes o ingredientes necesarios.

Que no hacer:
- No fume en el lugar de otros usuarios sin su consentimiento.
- Nunca acepte dinero ni propinas.
- No utilice alcohol ni drogas mientras ofrece los servicios. (En el caso de pasar, es razón para la expulsión automática)
- No compre alcohol ni tabaco a otros usuarios.